วิสัยทัศน์ อบจ.พระนครศรีอยุธยา : เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ชีวิตได้มาตรฐาน
 
 
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 เกี่ยวกับ อบจ.
 ประวัติ อบจ.
 อาณาเขตและที่ตั้ง
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้าง อบจ.
 อำนาจหน้าที่
 นโยบาย นายก อบจ.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 ทำเนียบบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ส่วนราชการ อบจ.
 สำนักปลัด อบจ.
 กองกิจการสภา อบจ.
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา55 ม.7 ถ.ศูนย์ราชการ-สนามกีฬาฯ ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3579 6447
ติดต่อสอบถาม : info@aypao.com
     
หมายเลขโทรศัพท์กลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 035-796447 ต่อเบอร์ภายใน
หมายเลขโทรสาร   035-796447
     
 
ส่วนราชการ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์ภายใน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 035-796445    
   -ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     214
   -ฝ่ายบริหารงานบุคคล     214
   -ฝ่ายนิติการ     -
   -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว     320
   -ฝ่ายสำนักผู้บริหาร     301
   -ฝ่ายกิจการขนส่ง     319
   -ฝ่ายประชาสัมพันธ์     105
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 035-796439
035-796449
035-796449  
   -ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     201-203
   -ฝ่ายการประชุม     201-203
   -ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน     201-203
  กองแผนแลงบประมาณ 035-796446 035-796446  
   -ฝ่ายนโยบายและแผน     103-104
   -ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้     103-104
   -ฝ่ายติดตามและประเมินผล     103-104
   -ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ     103-104
  กองคลัง 035-769450    
   -ฝ่ายการเงิน     110-111 
   -ฝ่ายบัญชี     110-111
   -ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     108
   -ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้     108
   -ฝ่ายกิจการพาณิชย์ 035-769441   107
  กองช่าง 035-769448    
   -ฝ่ายสำรวจและออกแบบ     306
   -ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง     307
   -ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ     313
   -ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและผังเมือง     312
   -ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     309
   -ฝ่ายพัฒนาชนบท     308
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 035-769435    
   -ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน     317
   -ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ     317
   -ฝ่ายสาธารณสุข     317
   -ฝ่ายการเกษตร     317
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 035-796436    
   -ฝ่ายบริหารการศึกษา     318
   -ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     318
  หน่วยตรวจสอบภายใน 035-796443   209
 
 
 
 
 
         
           
   
55 ม.7 ถ.ศูนย์ราชการ-สนามกีฬาฯ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3579 6447 | ติดต่อสอบถาม : info@aypao.com
Copyright © 2011-2012 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. All rights reserved.