นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 เกี่ยวกับ อบจ.
 ประวัติ อบจ.
 อาณาเขตและที่ตั้ง
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้าง อบจ.
 อำนาจหน้าที่
 นโยบาย นายก อบจ.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 ทำเนียบบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ส่วนราชการ อบจ.
 สำนักปลัด อบจ.
 กองกิจการสภา อบจ.
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบจ.พระนครศรีอยุธยา : เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ชีวิตได้มาตรฐาน...
 
   
นางลัดดา  ภาคทรัพย์ศรี
นักบริหารงานคลัง 7 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นางลัดดา  ภาคทรัพย์ศรี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
นางสุดาพร  ทรัพย์เอนก
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 
นางพวงทอง  ณรงค์เดชา
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 
นางประมวล  มณีวงาม
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
นางเยาวภรณ์  เกตุแก้ว
หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ

          งานเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินและสิ่งแทนตัวเงิน
          งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
          งานควบคุมการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร
          งานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น ๆ
          งานการตัดโอนเงินเดือน
          งานการขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขยายเวลาเบิกเงินตัดปี การจัดทำทะเบียนคุมเงินตัดปี
          งานการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการบำนาญ (ครู)
          งานเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการบำนาญ (ครู) รวมทั้งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
          งานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน (ถ่ายโอน)
          งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เงินฝากต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
          งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกาและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
          งานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากร
          งานจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินตามงบประมาณ และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
          งานวางฎีกาเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์
          งานออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
          งานจัดทำทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรองให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
          งานการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
          งานเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน
          งานแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
          งานการตรวจสอบและขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
          งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง
          งานคุมการใช้โทรศัพท์ของกองคลัง
          งานเกี่ยวกับเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการ
          งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ


          งานการจัดทำสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย
          งานจัดทำทะเบียนเงินรายรับ ทะเบียนเงินรายจ่ายตามงบประมาณ
          งานจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน บัญชีแยกประเภท
          งานจัดทำงบทดลอง รายละเอียดรายรับ จ่ายเงินสด รายงานกระแสเงินสด
          งานจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา ฯลฯ
          งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน งบหนี้สิ้น งบเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงาน
          งานจัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ่าย
          งานรายงานยอดเงินยืมสะสมและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานรายงานข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
          งานบันทึกข้อมูลตัวเลขด้านการบัญชี เพื่อรายงานทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อติดตามรายได้ต่าง ๆ
          งานติดตามผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน
          งานสรุปภารกิจสำคัญที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในรายไตรมาส
          งานเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินตามความจำเป็น และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
          งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด Grose Provincial Product (GPP)
          งานจัดทำบัญชีและงบการเงินมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์
          งานจัดทำบัญชีโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ อบจ.
          งานติดตามประเมิลผลการดำเนินงานตามโครงการของกองคลัง
          งานจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ
          งานสำรวจเงินแต่ละโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินและให้นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนตามระเบียบ
          งานการวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง
          งานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของกองคลัง
          งานจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบประมาณที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ
          งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์และส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามหนังสือสั่งการ
          งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
          งานเกี่ยวกับการเก็บรักษา ค้นหาหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
          งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ 

          งานจัดซื้อ จัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
          งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
          งานจัดซื้อ จัดจ้างประเภทครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุน
          งานจัดซื้อ จัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เก็บรักษาไว้
          งานจัดซื้อ จัดจ้างอาหารเสริมนมเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบจ.
          งานจัดซื้อ จัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไม่ได้ตราเป็นข้อบัญญัติ
          งานเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญาและคืนหลักประกันซอง
          งานจัดทำทะเบียนคุมโครงการเพื่อดำเนินการตามมาตรา 9 ข้อ เพื่อตรวจสภาพระยะ 3 เดือนและ 6 เดือน
          งานจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย การเบิกพัสดุ การจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ
          งานจ้างที่ปรึกษา / งานซ่อมเครื่องจักรกล
          งานจัดทำแผนพัสดุ (ผด 1–ผด 2) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
          งานจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
          งานรับ-ส่ง เก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือราชการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
          งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ 


          งานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภท
          งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานการจัดทำแผนการเร่งรัดจัดเก็บรายได้
          งานการรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการจัดเก็บรายได้
          งานการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานตรวจสอบสถานประกอบการค้าน้ำมัน โรงแรมที่เปิดกิจการใหม่
          งานให้คำปรึกษาขั้นต้น วิธีการและคำแนะนำแก่ผู้ชำระภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมโรงแรม
          งานตรวจสอบการชำระภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมโรงแรมของสถานประกอบการรายเก่า
          งานลดขั้นตอนในการชำระภาษี และรายได้ทุกประเภทให้ประชาชนเกิดความรวดเร็ว คล่องตัว
          งานเปรียบเทียบปรับกรณีค้างชำระภาษี น้ำมัน ยาสูบ ค่าธรรมเนียมโรงแรมตามกฎหมาย
          งานให้ ลด หรืองดค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มกรณีค้างชำระภาษี น้ำมันและยาสูบ
          งานให้ ลด หรืองดค่าปรับกรณีค้างชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
          งานปรับอัตราค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
          งานประสานกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษี น้ำมัน ยาสูบ
          งานข้อมูลทางด้านสถิติและตัวเลข กรณีหน่วยงานอื่นร้องขอ
          งานจัดทำทะเบียนคุมภาษี น้ำมัน ยาสูบของสถานประกอบการ
          งานจัดทำทะเบียนคุมค่าธรรมเนียมโรงแรมของสถานประกอบการ
          งานจัดทำทะเบียนคุมค่าเช่าอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          งานจัดทำทะเบียนคุมค่าเช่าสระว่ายน้ำ สนามยิงปืนของสนามกีฬาจังหวัด
          งานจัดเก็บและจัดทำทะเบียนคุมค่าเก็บขยะมูลฝอย และจำหน่ายรายชื่อผู้ชำระภาษี ฯลฯ
          งานแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
          งานรับชำระค่าเช่าอาคาร ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ ค่าธรรมเนียมโรงแรมด้วยคอมพิวเตอร์
          งานจัดเก็บเอกสารหลักฐานการยื่นแบบเสียภาษี ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
          งานรายงานการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทประจำเดือน ประจำปี
          งานจัดส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายนิติการ กรณีค้างชำระและแจ้งเตือน 3 ครั้ง แล้วไม่มาชำระ
          งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ 


          งานการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจขายสินค้าต่าง ๆ
          งานการลงทะเบียนควบคุมการจดทะเบียนแต่ละประเภท
          งานการออกใบแทน การคัดสำเนาใบแทนการรับรองเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียน ฯลฯ
          งานการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมธุรกิจการค้าทุกประเภท
          งานการตรวจค้นเอกสาร
          งานจัดทำทะเบียนรายชื่อ สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์
          งานการรายงานผลการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
          งานการรับชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
          งานจัดเก็บแบบคำขอเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน
          งานวางแผนการออกสำรวจตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง
          งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานสัญญาเช่าอาคาร / ทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
          งานการทำสัญญาเช่าที่ดิน และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
          งานควบคุมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เช่าอาคารและที่ดิน
          งานการโอนสิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน
          งานการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคาร ที่ดิน กรณีที่คู่สัญญาเสียชีวิต หรือขอยกเลิกสัญญาเช่า
          งานการขอถอนเงินประกันสัญญาเช่าอาคารและที่ดินกรณีเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
          งานการรับรองสิทธิการเช่าอาคาร ที่ดิน
          งานการจัดทำประกันอัคคีภัยในอาคารทรัพย์สิน
          งานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          งานบริหารจัดการตลาดกลางเพื่อเกษตรกร
          งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารตลาดกลาง
          งานการจัดการระเบียบวินัยร้านค้าในตลาดกลาง
          งานการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในตัวอาคารตลาดกลาง
          งานการวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณตลาดกลาง
          งานการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ภายในอาคารตลาดกลาง
          งานการแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมความสะอาดภายในอาคารและบริเวณตลาดกลาง
          งานการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นธรรมในการขายสินค้า
          งานการประมูลร้านค้าและจัดล็อกพื้นภายในอาคารตลาดกลาง
          งานการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
          งานการบริหารจัดการด้านบุคลากร ผู้จำหน่ายและดูแลกำกับสินค้า
          งานการบริหารจัดการด้านการเงินจากการขายสินค้า
          งานการจัดสถานที่ และดูแลความสะอาดภายในศูนย์ OTOP
          งานการจัดหาสินค้าเข้ามาจำหน่ายในศูนย์ และตรวจสอบสินค้าคงเหลือของศูนย์ OTOP
          งานการเบิกจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในศูนย์ OTOP
          งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
       
   
55 ม.7 ถ.ศูนย์ราชการ-สนามกีฬาฯ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3579 6447 | ติดต่อสอบถาม : info@aypao.com
Copyright © 2011-2012 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. All rights reserved.