วิสัยทัศน์ อบจ.พระนครศรีอยุธยา : เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ชีวิตได้มาตรฐาน
 
 
 เกี่ยวกับ อบจ.
 ประวัติ อบจ.
 อาณาเขตและที่ตั้ง
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้าง อบจ.
 อำนาจหน้าที่
 นโยบาย นายก อบจ.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 ทำเนียบบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ส่วนราชการ อบจ.
 สำนักปลัด อบจ.
 กองกิจการสภา อบจ.
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน


 
                   
 
     
นางกฤษณา  เอี่ยมเสม
ปลัด อบจ.
       
   
 
นายสุพจน์  ศรีสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
 
ว่าที่ ร.ต.สมาน  มงคล
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
 
นายสุพจน์  ศรีสันเทียะ
รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
 
นายสุพจน์  ศรีสันเทียะ
รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
 
นางลัดดา  ภาคทรัพย์ศรี
นักบริหารงานคลัง 7 รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายยงยุทธ  แก้วกมล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายคมกฤช  บุรุษพัฒน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
นายมานพ  มีชูจิตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางมยุรี  คณะรัตน์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
       
 
       
         
   
55 ม.7 ถ.ศูนย์ราชการ-สนามกีฬาฯ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3579 6447 | ติดต่อสอบถาม : info@aypao.com
Copyright © 2011-2012 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. All rights reserved.