สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบันเป็นสมัยที่3

  อ่านต่อ..

นายเอนก ตันจรารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ..

อ่านต่อ »
    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2558,   ลงประกาศ 17 พฤศจิกายน 2558, เวลา 10:35
    จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2558 และฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2558,   ลงประกาศ 05 พฤศจิกายน 2558, เวลา 16:0
    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   ลงประกาศ 02 พฤศจิกายน 2558, เวลา 14:00
    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม),   ลงประกาศ 30 ตุลาคม 2558, เวลา 16:0
    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2558,   ลงประกาศ 30 ตุลาคม 2558, เวลา 14:20
    รายงานผลการดำเนินงานทางสถานะการคลัง งวดที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558,   ลงประกาศ 26 ตุลาคม 2558, เวลา 10:55
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2,   ลงประกาศ 22 ตุลาคม 2558, เวลา 15:10
    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน 2558,   ลงประกาศ 21 ตุลาคม 2558, เวลา 09:55
    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   ลงประกาศ 23 กันยายน 2558, เวลา 15:0
    จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2558,   ลงประกาศ 21 กันยายน 2558, เวลา 16:0
อ่านต่อ »
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประ, ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554  อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2554,   อ่านต่อ..
  รายงานประชุมสภา อบจ.อย. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิ.ย.2554 ,   อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2554,   อ่านต่อ..
  ประชุมสภา อบจ.อย.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ,   อ่านต่อ..
พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชกำหนด,   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   
กฎกระทรวง / ระเบียบ,   

ข่าวทั่วไป
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
    
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
    
คลังข่าวมหาดไทย
    
คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    
ร้องเรียน ร้องทุกข์
    
การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
    
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
    สามารถเช็คอีเมล์ได้ที่นี่
หนังสือราชการ สถ
    หนังสือราชการ สถ
ข่าวสารราชการ
    ข่าวทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น