ติดต่อ อบจ. (หมายเลขโทรศัพท์ของ อบจ.)

หมายเลขโทรศัพท์กลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-หมายเลขโทรศัพท์ 035-796447 ต่อเบอร์ภายใน
-หมายเลขโทรสาร 035-796447
ส่วนราชการ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์ภายใน
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 035-796445    
   -ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     214
   -ฝ่ายบริหารงานบุคคล     214
   -ฝ่ายนิติการ     -
   -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว     320
   -ฝ่ายสำนักผู้บริหาร     301
   -ฝ่ายกิจการขนส่ง     319
   -ฝ่ายประชาสัมพันธ์     105
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 035-796439
035-796449
035-796449  
   -ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     201-203
   -ฝ่ายการประชุม     201-203
   -ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน     201-203
  กองแผนแลงบประมาณ 035-796446 035-796446  
   -ฝ่ายนโยบายและแผน     103-104
   -ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้     103-104
   -ฝ่ายติดตามและประเมินผล     103-104
   -ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ     103-104
  กองคลัง 035-769450    
   -ฝ่ายการเงิน     110-111 
   -ฝ่ายบัญชี     110-111
   -ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     108
   -ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้     108
   -ฝ่ายกิจการพาณิชย์ 035-769441   107
  กองช่าง 035-769448    
   -ฝ่ายสำรวจและออกแบบ     306
   -ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง     307
   -ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ     313
   -ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและผังเมือง     312
   -ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     309
   -ฝ่ายพัฒนาชนบท     308
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 035-769435    
   -ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน     317
   -ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ     317
   -ฝ่ายสาธารณสุข     317
   -ฝ่ายการเกษตร     317
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 035-796436    
   -ฝ่ายบริหารการศึกษา     318
   -ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     318
  หน่วยตรวจสอบภายใน 035-796443   209
ติดต่อ อบจ.อย.
 
เรื่อง
:
ชื่อผู้ติดต่อ
:
อีเมลล์
:
เบอร์ติดต่อกลับ
:
รายละเอียด
: