สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบันเป็นสมัยที่3

  อ่านต่อ..

นายเอนก ตันจรารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ..

อ่านต่อ »
    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   ลงประกาศ 23 กันยายน 2558, เวลา 15:0
    จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2558,   ลงประกาศ 21 กันยายน 2558, เวลา 16:0
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ,   ลงประกาศ 15 กันยายน 2558, เวลา 09:55
    โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั้นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและลดการใช้รถยนต์(CAR FREE DAY),   ลงประกาศ 10 กันยายน 2558, เวลา 11:55
    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2558,   ลงประกาศ 10 กันยายน 2558, เวลา 11:50
    โครงการสัญจรอาชีพชี้ช่องรวย,   ลงประกาศ 03 กันยายน 2558, เวลา 09:00
    คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละกระบวนงานหรือภารกิจ,   ลงประกาศ 27 สิงหาคม 2558, เวลา 15:00
    จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558,   ลงประกาศ 24 สิงหาคม 2558, เวลา 15:0
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรร,   ลงประกาศ 14 สิงหาคม 2558, เวลา 11:40
    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558,   ลงประกาศ 11 สิงหาคม 2558, เวลา 14:0
อ่านต่อ »
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประ, ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554  อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2554,   อ่านต่อ..
  รายงานประชุมสภา อบจ.อย. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิ.ย.2554 ,   อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2554,   อ่านต่อ..
  ประชุมสภา อบจ.อย.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ,   อ่านต่อ..
พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชกำหนด,   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   
กฎกระทรวง / ระเบียบ,   

ข่าวทั่วไป
ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
    
คลังข่าวมหาดไทย
    
คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    
ร้องเรียน ร้องทุกข์
    
การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
    
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
    สามารถเช็คอีเมล์ได้ที่นี่
หนังสือราชการ สถ
    หนังสือราชการ สถ
ข่าวสารราชการ
    ข่าวทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น