สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบันเป็นสมัยที่3

  อ่านต่อ..

นายเอนก ตันจรารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ..

อ่านต่อ »
    ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559,   ลงประกาศ 19 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    รายงานผลการดำเนินงานทางสถานะการคลัง งวดที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2559,   ลงประกาศ 19 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2559,   ลงประกาศ 19 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงประกาศ 18 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559,   ลงประกาศ 11 เมษายน 2559, เวลา 11:30
    แจ้งผู้มีสิทธิ์รับคืนเงินประกันสัญญา,   ลงประกาศ 05 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    ประกาศ อบจ.อย. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2559,   ลงประกาศ 04 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่5)  ลงประกาศ 28 มีนาคม 2559, เวลา 10:00
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าต, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558  ลงประกาศ 28 มีนาคม 2559, เวลา 10:00
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558,   ลงประกาศ 28 มีนาคม 2559, เวลา 10:00
อ่านต่อ »
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประ, ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554  อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2554,   อ่านต่อ..
  รายงานประชุมสภา อบจ.อย. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิ.ย.2554 ,   อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2554,   อ่านต่อ..
  ประชุมสภา อบจ.อย.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ,   อ่านต่อ..
พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชกำหนด,   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   
กฎกระทรวง / ระเบียบ,