นายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล เข้ารับรางวัลเกียรติยศเพื่อหนึ่งสตรี ในโครงการแม่พระในดวงใจ [World Mom]

 

 

 

 

นายสุพจน์  ศรีสันเที๊ยะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

นายคมกฤช  บุรุษพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา