งานเทศกาลตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 -25 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

 

นายสุพจน์  ศรีสันเที๊ยะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

นายคมกฤช  บุรุษพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา