สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบันเป็นสมัยที่3

  อ่านต่อ..

นายเอนก ตันจรารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ..

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...  more »
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
...  more »
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
...  more »
อ่านต่อ »
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ใหม่ http://aypao.go.th/aypao/#module=home&1463631474179,   ลงประกาศ 19 พฤษภาคม 2559, เวลา 08:00
    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2559,   ลงประกาศ 11 พฤษภาคม 2559, เวลา 11:00
    โครงการจัดทำประชาคม เวทีสาธารณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559,   ลงประกาศ 11 พฤษภาคม 2559, เวลา 10:00
    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   ลงประกาศ 29 เมษายน 2559, เวลา 16:0
    ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559,   ลงประกาศ 19 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    รายงานผลการดำเนินงานทางสถานะการคลัง งวดที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2559,   ลงประกาศ 19 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2559,   ลงประกาศ 19 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงประกาศ 18 เมษายน 2559, เวลา 10:00
    โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559,   ลงประกาศ 11 เมษายน 2559, เวลา 11:30
    แจ้งผู้มีสิทธิ์รับคืนเงินประกันสัญญา,   ลงประกาศ 05 เมษายน 2559, เวลา 10:00
อ่านต่อ »
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประ, ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554  อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2554,   อ่านต่อ..
  รายงานประชุมสภา อบจ.อย. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิ.ย.2554 ,   อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2554,   อ่านต่อ..
  ประชุมสภา อบจ.อย.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ,   อ่านต่อ..
พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชกำหนด,   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   
กฎกระทรวง / ระเบียบ,