นายสุพจน์  ศรีสันเที๊ยะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

นายคมกฤช  บุรุษพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด